PRIVACYVERKLARING

Inzet Wérkt! en Inzet Wérkt! Beschut, gevestigd aan Berenkoog 49-C, 1822BN te Alkmaar, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS


www.inzetwerkt.nl en www.inzetwerktbeschut.nl
Berenkoog 49-C
1822BN Alkmaar
+31 72 8200164
Joyce Tamis-Cortie is de Functionaris Gegevensbescherming van Inzet Wérkt! Zij is te bereiken via j.tamis@inzetwerkt.nl.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Inzet Wérkt! en Inzet Wérkt Beschut verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een CV op onze website 
   aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@inzetwerkt.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Inzet Wérkt! en Inzet Wérkt! Beschut verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 
  voeren
- Contact met u te houden aangaande werkgelegenheidszaken en arbeidsbemiddeling
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Inzet Wérkt! analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en
  het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Inzet Wérkt! en Inzet Wérkt! Beschut nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Inzet Wérkt!) tussen zit. Inzet Wérkt! gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Digitaal Kantoor, als online CRM-systeem voor uitsluitend daartoe bevoegde werknemers.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Inzet Wérkt! en Inzet Wérkt! Beschut bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Inzet Wérkt! en Inzet Wérkt! Beschut verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Inzet Wérkt! en Inzet Wérkt! Beschut blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Inzet Wérkt! en Inzet Wérkt! Beschut gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Inzet Wérkt! en Inzet Wérkt! Beschut heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@inzetwerkt.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Inzet Wérkt! en Inzet Wérkt! Beschut willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Inzet Wérkt! en Inzet Wérkt! Beschut nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@inzetwerkt.nl

 

Referenties

Frank la Croix,
werkgever – Het Ruiterhuys:

“Ik werk al enige tijd samen met Inzet Wérkt! en heb uitsluitend goede ervaringen. Zij helpen mensen die moeilijk aan een baan komen en dat vind ik mooi.”   lees verder

Jooble
 

MISSIE

Inzet Vindt! voor zowel werkgevers als werknemers de juiste match. Mensen voor alles. Inzet Activeert!
en re-integreert…Lees meer

 

VISIE

Inzet Wérkt! onderscheidt zich van andere aanbieders door de kwaliteit van de dienstverlening, de kwaliteit van de eigen… Lees meer